Trygg deltakelse

Norway Cup skal være en trygg turnering for alle deltakere, publikum og frivillige. Vår ambisjon er at alle som sender barn og unge for å delta i Norway Cup skal være helt trygge på at sikkerheten er det aller viktigste for oss.

Norway Cup og sikkerhet

Vi har gjennom mange år bygget opp en robust og erfaren beredskapsorganisasjon for å klare denne oppgaven. Det er utarbeidet detaljerte beredskapsplaner som trer i kraft dersom en uønsket hendelse skulle skje og det er behov for det.

Tett samarbeid med politi og brannvesen 

Vi har gjennom alle år hatt et svært godt og nært samarbeid med Oslo Politidistrikt, som er en av de viktigste suksessfaktorene for å gjennomføre en trygg og sikker turnering. Politiet bruker store ressurser for å ivareta deltakernes sikkerhet. Politiet etablerer en egen politistasjon sentralt på Ekebergsletta. De har også egne patruljer som er tilstede på skoler og andre steder der deltakerne overnatter og ferdes.

I tillegg til politiet har vi også et svært godt samarbeid med Oslo brann- og redningsetat (OBRE). Det blir hvert år arrangert brannkurs og øvelser for at nøkkelpersonell, OBRE og Norway Cup skal være best mulig rustet dersom en brann eller branntilløp skulle oppstå. I tillegg til tett oppfølging av alle sider ved brannsikkerheten i hele turneringen, har vi særlig fokus på brannforebyggende tiltak og brannvern på de skolene hvor det bor deltakere under turneringen. Planverk og rutiner for brannvern blir hvert år gjennomgått og oppdatert av egen brannansvarlige i Norway Cup sin organisasjon.

Ungdomskontakter og Natteravner

Norway Cup har også i mange år hatt et utmerket samarbeid med Oslo Kommune og deres ungdomskontakter fra de forskjellige bydeler. Det samme gjelder Natteravnene som med sin synlige tilstedeværelse ytterliggere forsterker vårt sikkerhetsarbeid.

Kontakt med trenere, lagledere og foreldre

En annen svært viktig forutsetning for å kunne gjennomføre en trygg og sikker turnering er selvfølgelig at alle trenere, lagledere og foreldre som følger lagene sine til Norway Cup også tenker sikkerhet. God kontakt med disse og tilgjengelig informasjon og rutiner om sikkerhet for alle deltakere er et prioritert område for oss.

Opplæring gjennom "Trygg Deltakelse" 

For å sikre at deltakerne i Norway Cup ikke blir utsatt for ubehagelige opplevelser som trakassering, vold, seksuelle overgrep og lignende, jobber Norway Cup hvert år med å utvikle “Trygg Deltakelse”, sammen med Norges Idrettsforbund og Redd Barna. Hensikten er både å gi opplæring til ledere og trenere i hva som er forsvarlig opptreden, og å gjøre deltakerne bevisste på deres trygghet, samt at det finnes et system for å melde fra.

Norway Cup tar barns sikkerhet og trygghet på alvor. 

Etiske retningslinjer for deltagere, ledere, frivillige og publikum på Norway Cup

Brudd på disse retningslinjene vil føre til sanksjoner fra Norway Cup.
Norway Cup har rutiner for håndtering av brudd på retningslinjer. Overgrep eller andre lovbrudd blir automatisk meldt til politiet.     

Gjennom å følge Code of Conduct bidrar alle til en trygg arena og en positiv opplevelse for alle som deltar.

For spillere:

 • Jeg skal behandle alle jeg møter på Norway Cup med respekt og verdighet.
 •  Jeg skal ikke delta i noen form for mobbing eller trakassering.
 •  Jeg skal respektere andres grenser, og ikke ta på eller snakke til noen på en måte som oppleves ekkelt eller sårende.
 •  Jeg skal ikke slå eller bruke annen vold.
 • Jeg skal ikke bruke rusmidler eller doping.
 • Jeg skal følge turneringsreglene.
 •  Jeg skal være en god representant for min klubb.

For trenere, lagledere og andre voksne frivillige:

 • Alle barn er like mye verdt. Alle barn har rett til å delta i idrett i trygge rammer.
 • Som trener/ lagleder/ frivillig skal jeg behandle alle barn rettferdig og unngå all form for diskriminering og trakassering.
 • Jeg skal aldri berøre et barn på en måte som kan oppleves som seksuelt krenkende.
 • Av hensyn til barnas sikkerhet skal det som hovedregel være flere frivillige til stede når man tilbringer tid med spillere.
 • Digital kommunikasjon skal ikke foregå med spillere individuelt. Dette blir ansett som å være alene med spillere.
 • Som trener, lagleder eller frivillig skal jeg aldri være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer når jeg er sammen med barna.
 • Som trener skal jeg være bevisst min rolle, både overfor barn og foreldre.
 • Det er viktig å ikke skape urealistiske forventninger til meg som trener, eller å bidra til urettferdig behandling av barn/familier. Jeg skal unngå personlige gaver eller annen spesiell oppmerksomhet til enkeltbarn/-familier.
 • Jeg skal være ærlig og tydelig i kommunikasjon med barna – om hensikt og ansvar, og om mulighet og begrensninger. Jeg skal aldri gi løfter jeg ikke kan holde.
 • Jeg skal vise respekt for barns integritet og unngå utleverende situasjoner ved fotografering og annen dokumentasjon av barnets situasjon.
 • All informasjon som blir gitt av barn og ungdommer i fortrolighet skal jeg behandle konfidensielt. Informasjon skal ikke videreformidles uten at barna er informert om dette.
 • Jeg skal varsle om jeg opplever brudd på disse retningslinjene.

 

Hvor tar jeg kontakt hvis jeg opplever eller observerer noe

Norway Cup har flere kontaktpunkter man kan henvende seg hvis man opplever uønsket oppførsel fra andre, eller observerer noe mistenkelig, under turneringen.

Norway Cup-sekretariatet

Henvend deg i sekretariatet og meld fra hva du har opplevd. Vi har et frivillig-apparat som vil ta godt vare på deg og lytte til dine opplevelser. Deretter vil vi igangsette et apparat i henhold til vår beredskapsplan i de sakene der det er nødvendig.

 • Sted: Ekeberg skole
 • Åpningstid 08:00 – 22:00
 • Telefon: +47 22660200

Oslo politidistrikt

Politiet vil være tilstede på sletta under hele turneringen.

Hele døgnet. Telefon: 02800