Turneringsreglementet

For utskriftsvenlig versjon, trykk HER.

Turneringsreglement Norway Cup 2019
Norway Cup spilles etter FIFAs, NFFs og Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komités (NIFs) «Bestemmelser om barneidrett» kapittel 2. for konkurranser i barneidretten, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.
Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges Fotballforbund og er i grove
trekk i samsvar med det anbefalte forslag fra NFF til” Konkurranseklasser og
aldersbestemmelser i cuper og turneringer med deltakende lag fra flere kretser”.
11 og 12 -års klassene spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.
13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19-års klassene spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler
for fotball på små baner for spillere over 12 år, samt etter spilleregler for elleverfotball.
Klasse 3v3 spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for fotball på små baner for spillere i barnefotballen.
Unified spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for fotball på små baner for
spillere over 12 år, og særskilt utarbeidede retningslinjer for Unified- klassen.
JURY
Turneringens jury består av tre medlemmer. Juryens sammensetning:
1. Kjartan Berland, Lillestrøm SK, leder
2. Pia Fjeld, Tofte IF
3. Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF
Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.
Turneringsreglementet er delt opp i tre kapitler:
Kapittel 1 Kampreglement
Kapittel 2 Konkurranse- og sanksjonsreglement
Kapittel 3 Reglement for spilleberettigelse

KAPITTEL 1 – KAMPREGLEMENT
§1-1 Aldersklasser
GUTTER
11’ er fotball
18/19 år født etter 1.1.2000
17 år født etter 1.1.2002
16 år født etter 1.1.2003
15 år født etter 1.1.2004
14år født etter 1.1.2005
9’ er fotball
13 år født etter 1.1.2006
12 år født etter 1.1.2007
7’er fotball
15/16 født etter 1.1.2003
13/14 år født etter 1.1.2005
12 år født etter 1.1.2007
11 år født etter 1.1.2008
JENTER
11’er fotball
18/19 år født etter 1.1.2000
17 år født etter 1.1.2002
16 år født etter 1.1.2003
15 år født etter 1.1.2004
14 år født etter 1.1.2005
9’ er fotball
13 år født etter 1.1.2006
12 år født etter 1.1.2007
7’er fotball
15/16 år født etter 1.1.2003
13/14 år født etter 1.1.2005
12 år født etter 1.1.2007
11 år født etter 1.1.2008
Unified 7’er fotball spilles etter eget regelverk. Klasse 3v3 spilles i årsklassene 6-10 år og etter eget regelverk.

§ 1-2 Spilletider
Klasse 17 og 18/19 år 2 x 30 min, 5 min pause
Klasse 15 og 16 år 2 x 25 min, 5 min pause
Klasse 13 og 14 år 9’er 11’er 2 x 20 min, 3 min pause
Klasse 13 og 14 år 7’er 2 x 20 min, 3 min pause
Klasse 11, 12år og Unified 2 x 15 min, 3 min pause

§ 1-3 Ballen
I 15,16,17 g 18/19-års klassen benyttes ballstørrelse nr. 5.
I de øvrige klasser benyttes ballstørrelse nr. 4.
Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag. Det lag som står først i programmet skal stille med godkjent kampball. I finalene i A-sluttspillet stiller arrangøren med nødvendige
baller.

§ 1-4 Banehalvdel
Dommeren foretar myntkast og laget som vinner myntkastet bestemmer hvilket mål de vil angripe i første omgang. Motstanderne, som tapte myntkastet, tar avspark.

§ 1-5 Drakter
Bortelaget skal skifte drakter dersom dommeren mener draktene er for like.
Reservedrakter kan lånes i Teknisk informasjon eller i stedlig sekretariat

§ 1-6 Linjevakt
I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt.

§ 1-7 Spillernes utstyr
Samtlige spillere skal bruke leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggbeskyttere er ikke protestgrunnlag.

§ 1-8 Antall innbyttere
Lagene kan benytte samtlige spillere som er ført opp på de innleverte laglister til hver
kamp. Det er ingen begrensinger i antall innbyttere som kan benyttes i den enkelte kamp, og en spiller som er byttet ut kan settes inn igjen.

§ 1-9 Frammøte
En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme i
god tid før kampen. Dersom et lag blir forsinket skal arrangøren/teknisk informasjon
varsles om dette.
Dersom et lag ikke har møtt til fastsatt kampstart regnes det som uteblitt og laget kan,
dersom det ikke foreligger gyldig grunn, tape kampen på” walk over”. Dommeren skal
dersom lag uteblir umiddelbart varsle arrangøren og rapportere forholdet til juryen.
Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold under reisen som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til om laget som har uteblitt har” gyldig grunn”, og hva som blir utfallet av kampen, jf. §2-6.

§ 1-10 Spilleplan
Kampene spilles på baner utpekt av arrangøren. Lagene må være forberedt på at det kan bli spilt på gress, kunstgress og grus.

§ 1-11 Forbehold om vær mv.
Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder
arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en
fullstendig avlysning av turneringen.
Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.
Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringer.

§ 1-12 Spillesystemer
I 13,14,15,16,17 og 18/19 -års klassene:
Lagene blir inndelt i puljer på tre til fem lag. Disse spiller enkel serie. De to beste lagene i hver pulje går videre til A-sluttspill som spilles som cup. De øvrige lagene i puljen går til Bsluttspill, som også spilles som cup.
Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte:
A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:
B) Lag som har møtt til flest kamper går foran
C) Målforskjellen:
Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål.
Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:
D) Antall scorede mål:
Det lag som har scoret flest mål går foran.
Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:
E) En tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene.
Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:
F) Hvis avgjørelsen gjelder retten til å delta i A-sluttspill, blir dette avgjort ved
straffesparkkonkurranse i klassene 13, 14, 15, 16, 17 og 18/19 år. Forøvrig blir
rekkefølgen i puljen avgjort ved loddtrekning.
1) Loddtrekning skjer i Teknisk informasjon med de to laglederne og et medlem av juryen eller en representant fra teknisk avdeling tilstede.

§ 1-13 Uavgjorte kamper i sluttspillet
Ved uavgjorte kamper i sluttspillet skal det spilles ekstraomganger på inntil 2 x 5 minutter uten pause. Det lag som scorer først i ekstraomgangene kåres som vinner og kampen avbrytes derved (Golden goal).
Er resultatet fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, skal kampresultatet avgjøres gjennom straffespark-konkurranse.
I klassene 13 og 14-års klassene kåres to vinnere i finalekampen dersom kampresultatet er uavgjort etter ekstraomganger.

§ 1-14 Reglement for B-sluttspill
B-sluttspillet arrangeres som cup.
Arrangøren tar forbehold om avlysning av B-sluttspillet hvis værforholdene tilsier det. Bsluttspillet må til enhver tid vike for A-sluttspillet.

§ 1-15 Turneringsreglement for 13,14,15 og 16-års klassene:
Disse klassene spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for fotball på små baner for spillere over 12 år, spilleregler for elleverfotball og etter Norway Cups
turneringsreglement.

§ 1-16 Turneringsreglement for 11 og 12-års klassene:
Lagene deles inn i puljer med seks, syv eller åtte lag, og det spilles enkel serie.
Turneringsreglementets innledende del gjelder, dog med følgende tilføyelser og unntak:
Det er et overordnet mål for all dømming i disse klassene at dommeren skal betrakte
fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt.
Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.
Lagene spiller etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball og etter Norway Cups turneringsreglement.

KAPITTEL 2 – KONKURRANSE- OG SANKSJONSREGLEMENT
§ 2-1 Protester
NFFs kampreglement § 14 gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:
§ 2-1.1 Tidsfrist
Eventuelle protester skal leveres skriftlig i Teknisk informasjon av lagleder, senest 60 min. etter at kampen er ferdigspilt. For kamper spilt på de øvrige arenaer kan protesten leveres i det stedlige sekretariat. Tidsfristen er den samme.
§ 2-1.2 Varsling
Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.
§ 2-1.3 Protest på alder
Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de
spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.
§ 2-1.4 Protestgebyr
Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales
dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

§ 2-2 Utvisning – rødt kort
NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og
følgende tillegg:
§ 2-2.1 Utmåling av karantene
Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig.
Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra to eller flere
kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel. Juryen kan maksimalt ilegge karantene for tre kamper, jf. kampreglementets § 10-8(3) b). Ved forseelser som tilsier strengere reaksjon, vil saken bli oversendt NFF til behandling.
§ 2-2.2 Forklaringsrett
Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal være juryen/sekretariatet i hende senest to timer etter kampslutt.
§ 2-2.3 En kamps karantene
Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets
retningslinjer medfører én kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis
utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.
§ 2-2.4 Flere kampers karantene
Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets
retningslinjer medfører mer enn én kamps karantene, skal samtlige kamper sones i
turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen med fradrag for en kamp,
overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Turneringsjuryen skal informere den krets klubben tilhører om karantene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter at laget er ute av turneringen.

§ 2-3 Advarsel – gult kort
NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og
følgende tillegg:
§ 2-3.1 Karantene
Spillere som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp i
turneringen. Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.
§ 2-3.2 Tidsbegrenset soning av gult kort
I klassene 16,15,14,13 år gjelder direkte soning ved tildeling av gult kort, jf. NFFs
reaksjonsreglement § 4-8. Ovennevnte § 2-3.1. gjelder således ikke for disse årsklassene.
Alle tidsbegrensede utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt. (en spiller som hadde en tidsbegrenset utvisning ved kampens slutt kan derfor delta i en eventuell
straffesparkkonkurranse).
§ 2-3.3 Lagleders ansvar
Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at
karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.
§ 2-3.4 Klassene 11 og 12 år
I klassene 11 og 12 år benyttes ikke advarsel. I disse klassene skal dommeren veilede
spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel.

§ 2-4 Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere
§ 2-4.1 Upassende opptreden fra ledere mv.
Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag,
supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper.
Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også
supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig
eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs
reglement bli ilagt sanksjoner av turneringens jury.
§ 2-4.2 Upassende opptreden fra utøvere
Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde
opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.
§ 2-4.3 Upassende opptreden
Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade
idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på
andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.
§ 2-4.4 Saksbehandling
Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å
møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerobservatører i de tilfeller dette er aktuelt.
Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.
§ 2-4.5 Oversendelse til NFF
Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen oversendt til Norges
Fotballforbund for behandling og avgjørelse.
§ 2-4.6 Suspensjon
Finner juryen det påkrevet kan den straks etter at saken er oversendt NFF, suspendere den det er tale om å ilegge sanksjoner. Suspensjon skal meddeles snarest og kan ikke ankes.

§ 2-5 Bortvist trener/leder
NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og
følgende tillegg:
§ 2-5.1 Automatisk utelukkelse
Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra
lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er
utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre annen underretning foreligger fra juryen.
§ 2-5.2 Utelukkelse i flere kamper
Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.
§ 2-5.3 Forklaringsrett
Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning,
senest to timer etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil
juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport.

§ 2-6 Virkningen av uteblivelse eller å trekke seg fra kamp
Lag som ikke møter til kamp uten gyldig grunn regnes for å ha tapt kampen med resultat
3-0. Laget taper også retten til å delta i sluttspillet. Dersom særlige grunner taler for det kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.
Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som
om laget ikke har møtt.

KAPITTEL 3 – REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE
§ 3-1 Generelt
En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter
sitt lands reglement for spilleberettigelse, men etter Norway Cups aldersbestemmelser.
For å være spilleberettiget må en spiller også følge Bestemmelsene om barneidrett
kapittel 2, For konkurranser i barneidretten»
Et lag som deltar i turneringen, kan benytte inntil to – 2 – spillere som er spilleberettiget
for annen klubb. Bruk av gjestespillere må begrunnes utfra demografiske og geografiske
forhold, hvor laget har behov for gjestespillere for å kunne klare å stille lag. Laget må i
god tid, og senest 15.juni, fremskaffe slik dokumentasjon fra sin fotballkrets. Det er en
forutsetning for slik deltakelse at det før turneringen starter foreligger en skriftlig avtale mellom klubbene. I avtalen må det gjøres oppmerksom på at dersom spilleren i Norway Cup blir ilagt karantene på 2 kamper eller mer og som ikke kan sones i turneringen, vil
spilleren kunne bli pålagt å sone disse kampene i det ordinære seriespillet.
Avtalen mellom klubbene, samt dokumentasjon fra fotballkretsen, må på forespørsel fra motstandere og arrangøren kunne fremlegges som dokumentasjon for
spilleberettigelsen
En spiller kan delta for flere lag fra samme klubb i turneringen. Dette gjelder ikke for lag som deltar i samme årsklasse. Denne regelen gjelder ikke for overårige spillere eller spillere som deltar på lag i en høyere aldersklasse.
For klassene 11 og 12 år kan en spiller delta på inntil to lag i samme årsklasse.
På laglisten skal spilleren oppføres på begge aktuelle lag i aktuell klasse.
Eksempel: En spiller i 11 eller 12-års klassen kan delta på to lag i klasse, ikke i andre
klasser.

§ 3-2 Sammensatte lag
Sammensatte lag må ha dispensasjon/tillatelse fra krets eller NFF.

§ 3-3 Dokumentasjon for alder
Samtlige spillere må dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon med foto.
Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende legitimasjon. Det blir foretatt flere stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

§ 3-4 Laglister
Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter
i turneringen. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillerne, for hospitanter føres navn på moderklubb. Lagliste kan ikke inneholde mer enn 24 spillere, uten samtykke fra juryen før turneringen starter. En spiller er ikke spilleberettiget i
Norway Cup før vedkommende står oppført på laglisten. Etter at laget har spilt sin første kamp, kan ikke spillere strykes fra laglisten. Laglisten kan under hele turneringen
suppleres med nye spillere opptil maks 24 spillere som er det totale antall spillere som
kan stå på laglisten.
Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger
gyldig grunn, miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn.
På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

§ 3-5 Bruk av overårige
§ 3-5.1 Overårig
Norway cup følger NFFs Breddereglement § 2-3 (1) Unntak fra kravene til alder.
Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Norway Cup. (Se unntak § 3-5.3)

§ 3-5.2
I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og nierfotball. I øvrige spillformer kan 1 overårig spiller benyttes. Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Begrensningene i tredje setning og fjerde setning andre del gjelder ikke i klassen junior kvinner.

§ 3-5.3 Dispensasjon for alder gitt av lokal krets
Jenter som har fått dispensasjon, gitt av krets, for å kunne delta som overårig på lag i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen årsklasse eller høyere, er også spilleberettiget i turneringen. Spillere som innvilges dispensasjon kan ikke være mer enn 2 år for gamle. Begrensningen i første og andre setning i § 3-5.2 gjelder.

Generelle dispensasjon for alderskrav, gitt av lagenes lokale kretser, gir ikke spilleberettigelse i turneringen, dersom dispensasjonene går utover Norway Cups reglement for spilleberettigelse for overårige. Norway Cup gir ikke dispensasjoner fra dette reglement til noen deltakende lag.

§ 3-5.4 Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag
Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen innenfor den fastsatte tidsfrist før sesongstart. Eventuell dispensasjon skal vedlegges laglisten. Dispensasjon kan ikke utstedes utelukkende for deltagelse i Norway Cup.

§ 3-5.5 Fremvisning av spillere/dispensasjon
Lagledere skal før kampen orientere motstanderen om eventuelle overårige spillere, og vise hvem disse er. Manglende” fremvisning” av spillerne før kamp er ikke protestgrunnlag.
Eventuelle dispensasjoner skal fremlegges for motstanderens lagledelse før kamp.

§ 3-6 Bruk av ikke spilleberettiget spiller
Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

§ 3-7 Flytting av lag
Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.
Det er tillatt å bruke spillere fra samme klubb på flere lag under turneringen, men ikke i samme aldersklasse. Denne regelen gjelder ikke for overårige spillere eller spillere som spiller en aldersklasse høyere under turneringen.