Endringer i turneringsreglementet

Det er blitt noen endringer i turneringsreglementet for 2019. Endringer å være obs på er:

KAPITTEL 3 – REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE

3-1 Generelt

Gjestespillere

Et lag som deltar i turneringen, kan benytte inntil to – 2 – spillere som er spilleberettiget for annen klubb.   Bruk av gjestespillere må begrunnes utfra demografiske og geografiske forhold, hvor laget har behov for gjestespillere for å kunne klare å stille lag. Laget må i god tid, og senest 15.juni, fremskaffe slik dokumentasjon fra sin fotballkrets. Det er en forutsetning for slik deltakelse at det før turneringen starter foreligger en skriftlig avtale mellom klubbene. I avtalen må det gjøres oppmerksom på at dersom spilleren i Norway Cup blir ilagt karantene på 2 kamper eller mer og som ikke kan sones i turneringen, vil spilleren kunne bli pålagt å sone disse kampene i det ordinære seriespillet.

Avtalen mellom klubbene, samt dokumentasjon fra fotballkretsen, må på forespørsel fra motstandere og arrangøren kunne fremlegges som dokumentasjon for spilleberettigelsen

3-5 Bruk av overårige

3-5.1 Overårig
Norway cup følger NFFs Breddereglement § 2-3 (1) Unntak fra kravene til alder.

I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og nierfotball. I øvrige spillformer kan 1 overårig spiller benyttes. Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Norway Cup. (se unntak §3-5.3)

 3-5.3 Dispensasjon for alder gitt av lokal krets

Jenter som har fått dispensasjon, gitt av krets, for å kunne delta som overårig på lag i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen årsklasse eller høyere, er også spilleberettiget i turneringen. Spillere som innvilges dispensasjon kan ikke være mer enn 2 år for gamle. Begrensningen i første og andre setning i § 3-5.3 gjelder.

Generelle dispensasjon for alderskrav, gitt av lagenes lokale kretser, gir ikke spilleberettigelse i turneringen, dersom dispensasjonene går utover Norway Cups reglement for spilleberettigelse for overårige. Norway Cup gir ikke dispensasjoner fra dette reglement til noen deltakende lag.

Reglementet ligger i sin helhet her : https://norwaycup.no/wp-content/uploads/2019/02/Turneringsreglement-no-2019-rev2-siste.pdf